ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Evenement: het door B-running georganiseerde Mullerthal weekend *1
  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
  4. Organisator: de rechtspersoon (in deze B-running) waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

*1 Trailrun, canitrail en start to trail weekenden.

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1. De deelnemer mag aan het evenement deelnemen, indien hij/zij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, het verschuldigde bedrag volledig heeft voldaan en deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.2. De organisator van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het evenement af te gelasten.

2.3. Behoudens artikel 2.2 is Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.

2.5. Door het besluit van de organisator om het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.

3.2. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich voldoende heeft voorbereid op het evenement.

3.3. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.4. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT

4.1. Deelnemer verleent toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

5.1. De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator vastgelegd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer. De organisator zal de door de deelnemer verstrekte informatie niet aan derden verstrekken tenzij dit voor de organisatie van het evenement noodzakelijk is.